Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

10:02
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

svndeadlysins
09:54
1883 8454 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaPsaiko Psaiko
svndeadlysins
09:48
9051 eea4 500
Reposted fromaunds aunds viatekwoj tekwoj
svndeadlysins
09:37
0190 23ad
Reposted fromtichga tichga viarunkenstein runkenstein
svndeadlysins
09:34
3290 9d13 500
Reposted fromikhakima ikhakima viajustonebullet justonebullet
svndeadlysins
09:30
9755 edd8 500
Reposted fromKateAuditore KateAuditore viapleple pleple

December 05 2019

svndeadlysins
14:08
2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainto-black into-black

November 25 2019

svndeadlysins
13:01
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viajustmine justmine

November 15 2019

svndeadlysins
14:38
4802 5bd7 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaInte Inte

November 07 2019

svndeadlysins
14:45
svndeadlysins
14:45
2100 4e17 500
Poezja - Władysław Broniewski
Reposted fromjustmine justmine viamessinhead messinhead

October 15 2019

svndeadlysins
09:36
2288 1ea5 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viafalkowska falkowska

September 03 2019

svndeadlysins
08:15
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
svndeadlysins
08:15

August 29 2019

svndeadlysins
13:11
Może ze 3 kwadraciki to kiepski komentarz. 
svndeadlysins
13:10
9980 497f 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL

August 28 2019

svndeadlysins
07:08
Reposted frombestform bestform viaMissDeWorde MissDeWorde

August 27 2019

svndeadlysins
12:51
8399 2169
Reposted frompunisher punisher
svndeadlysins
08:45
8276 3129 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaAnneBonny AnneBonny
svndeadlysins
08:41
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl